StyledbySky

505 Julia Street, Isola, Mississippi

Knotless

Large Knotless

4¾ hours

Medium Knotless

5½ hours

Smedium Knotless

Smedium Knotless

7 hours

Cornrows

2 Cornrows

1 hour

4 Cornrows

1½ hour

5 Cornrows

2 hours

6 Cornrows

2 hours

7 Cornrows

2¾ hours

8 Cornrows

3 hours

Twist

Large Twist

4 hours

Medium Twist

5 hours